Aug 8, 2022

Lejislatè Florid yo dwe fè plis efò pou amelyore byennèt timoun yo

Heading

Text Link
Text Link
Text Link
Text Link
Text Link
Text Link

Nan rapò ànyèl Fondasyon Annie E. Casey ki evalye eta yo sou endikatè byennèt timoun, Florid — aprè kèk ti amelyorasyon nan klasman sou tan k ap pase — rete 35yèm nan nasyon an.

Chak ane, Fondasyon an sèvi ak 16 endikatè piblik ki disponib sou byennèt timoun ki òganize nan kat domèn: byennèt ekonomik, edikasyon, sante, ak fanmi epi kominote. Tout sa yo soti nan done nasyonal ki disponib piblikman pou yo ka konpare eta yo dirèkteman. Done tandans yo prezante tou pou chak varyab yon fason pou montre chanjman k ap fèt sou tan.

Anba, FPI egzamine chak domèn parapò ak 2008-2012 1:

Byennèt Ekonomik

Klasman domèn Florid la se 42yèm nan byennèt ekonomik. Konpare ak 2016-2020 jiska 2008-2012, gen amelyorasyon ki te note nan pati timoun k ap viv nan povrete (19 pousan), ki diminye 14 pousan; gen mwens fanmi tou kote paran yo manke travay aplentan, pandan tout ane a (28 pousan), mwens fanmi ki depanse 30 pousan oswa plis nan revni kay yo pou lojman (36 pousan) ak mwens adolesan ki pa lekòl oswa nan travay (7 pousan).

Edikasyon

Florid klase 13yèm nan edikasyon e li fè bon pwogrè nan to gradyasyon nan lekòl segondè depi 2010. Pa t gen gwo diferans enpòtan ant ane 2008-2012 ak 2016-2020 pou kantite timoun 3- ak 4tran lekòl (49 pousan), kantite elèv katriyèm ane ki fè mwens nòt pase konpetans egzije nan lekti (62 pousan) oswa kantite elèv klas uityèm ane ki fè nòt pi ba pase konpetans egzije nan matematik (69 pousan).

Sante

Sunshine State klase 35yèm nan domèn sante. An 2021, Florid te klase 31yèm. Pa t gen gwo diferans enpòtan nan pousantaj ti bebe ki gen pwa nesans fèb (8.7 pousan), kantite timoun ak adolesan ki mouri sou chak 100,000 (29), ak pousataj timoun yo konsidere kòm timoun ki twò gwo oswa obèz (33 pousan). Alòske pati nan timoun ki pa gen asirans (7 pousan) enferyè anpil parapò ak jan sa te ye sa gen 10 ane, pousantaj sa ap ogmante ankò nan dènye ane yo.

Fanmi ak Kominote

Klasman domèn fanmi ak kominote Florid, 32yèm, rete san chanjman depi 2021. Sepandan, depi 2008 te gen yon gwo rediksyon nan kantite fanmi kote chèf fanmi an pa gen yon diplòm lekòl segondè (11 pousan), mwens timoun k ap viv nan katye ki gen gwo povrete (8 pousan), ak yon bès 53 pousan nan zòn nan to adolesan ki fè timoun (15 pousan).

An jeneral, gen anpil bagay ki pou fèt pou sipòte fanmi Florid yo. Alòske mwens fanmi depanse plis pase 30 pousan nan revni yo nan lwaye ak ipotèk pase yo te fè an 2008-2012, plis pase yon tyè nan fanmi Florid toujou depanse yon kantite lajan ki pa pwopòsyonèl ak lojman yo. Nan domèn sante a, tikras oswa pa gen okenn pwogrè ki te fèt pou diminye kantite ti bebe ki gen pwa nesans fèb oswa diminye obezite timoun. Yo te wè pwogrè ki pa gwo nan konpetans elèv yo nan matematik ak lekti; sepandan, prèske de tyè nan elèv klas katriyèm ane ap lite ak lekti ak plis pase de tyè nan elèv klas uityèm ane gen konpetans nan matematik ki enferyè.

Rapò ki konsantre sou Sante Mantal

Pou premye fwa, Fondasyon Annie E. Casey ap konsidere eta sante mantal jèn yo nan rapò li a. Menm lè l poko entegre nan endèks la li menm, Fondasyon an gen ladan done sou nivo enkyetid ak depresyon nan mitan timoun ki gen laj 3-17, note li te ogmante soti nan 9.3 pousan nan 2016-2017 jiska 10.9 pousan nan 2019-2020. Ogmantasyon anksyete ak depresyon nan mitan jèn ak jèn adilt yo konfime nan lòt sous done, sa gen ladan Sondaj sou Konpòtman Risk Jèn ak Sondaj gwoup k ap viv nan Kay la. Ogmantasyon nan detrès mantal dwe twouve l nan yon kontèks olistik kote byennèt mantal ak byennèt fizik yo lye. Lojman ak Establite ekonomik afekte Byennèt mantal, lefètke yo fèt ak yon pwa nesans ki an sante epi gen aksè a bon kalite swen sante abòdab. Byennèt mantal bezwen pran an konsiderasyon epi envesti nan kòm yon pati nan filè sekirite a. Sepandan, sa pa fèt nan Florid.

Lojman ak Establite ekonomik afekte Byennèt mantal, lefètke yo fèt ak yon pwa nesans ki an sante epi gen aksè a bon kalite swen sante abòdab. Byennèt mantal bezwen pran an konsiderasyon epi envesti nan kòm yon pati nan filè sekirite a. Sepandan, sa pa fèt nan Florid.

Lejislatè Florid yo ka pran kèk mezi pou envesti nan filè sekirite a – Sa gen ladan sante mantal

Gen opòtinite pou amelyore filè sekirite Laflorid, sa gen ladan enfrastrikti sante mantal. Eta a ta ka chwazi pou retire lajan federal pou elaji Ekip Repons Mobil ki ka bay sèvis entèvansyon kriz poubezwen sante mantal k ap ogmante. Pandan lansman liy èd 988 pou prevansyon swisid la an Jiyè gen entansyon amelyore aksè nan sèvis kriz, sèvis sa yo ak sipò nan kominote a dwe an plas pou moun ki sèvi ak liy èd la. Li enpòtan tou pou amelyore aksè a asirans sante pandan n ap agrandi Medicaid. Anplis byenfè sante fizik, Medicaid gen ladan byenfè sante mantal solid. Si Florid te elaji Medicaid, li t ap ede 108,000 paran ki tonbe nan espas kouvèti asirans lan. Yo gen twòp revni pou yo kalifye pou Medicaid men yo pa gen ase pou yo kalifye pou asirans prive sibvansyone atravè mache Lwa sou Swen Abòdab. Pou ede kontwole kriz sante mantal sa a, eta a kapab retabli Sondaj sou Konpòtman Risk Jèn yo ki kontwole senk domèn sante jèn yo, ki gen ladan byennèt mantal. Tout etap sa yo ta ka ranfòse ak anpil fòs resous sante mantal nan Florid.

Gen lòt opòtinite pou ranfòse filè sekirite a tou. Florid ka pran lajan federal pou Pwogram Avantaj Elektwonik Pandemi Ete a (SummerP-EBT) epi bay 2.8 milyon timoun manje. Lajan sa yo ap nouri timoun ki poko gen sizan ki enskri nan Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè ansanm ak timoun ki gen laj lekòl ki te resevwa manje midi gratis oswa a rediksyon pri atravè Pwogram Nasyonal Manje Eskolè nan ane eskolè 2021-22.

 

[1] Istorikman, done liv done a te itilize estimasyon yon ane pou devlope endèks la. Akòz dekalaj nan koleksyon done ak move kalite done akòz pandemi COVID la, twa nan kat sous done yo retade piblikasyon rezilta pou 2021. Yo itilize estimasyon senk ane nan rapò sa a pou amelyore fyabilite done yo.

Heading

This is some text inside of a div block.
Subscribe
This is some text inside of a div block.