Apr 21, 2023

Ekonomize lajan moun ki peye taks yo epi redwi residivis atravè refòm onivo lalwa sou otorizasyon pou pratike yon metye

Heading

Text Link
Text Link
Text Link
Text Link
Text Link
Text Link

Enfòmasyon debaz : Kou residivis la ak rete san chanje sityasyon an

Nan ane fiskal (AF) 2018-2019 la, Depatman Koreksyon eta a te libere 29 242 moun, epi 6 542 nan yo (22 pousan) te tounen nan prizon ankò nan yon espas twazan. Nou estime ke eta a te depanse anviwon 185 milyon dola pou remete moun sa yo an prizon pandan AF 2021-2022 a. Si eta a te egzekite kèk nan refòm ki mansyone pi ba yo, Florida Policy Institute (Enstiti politik Florid la) te twouve* ke l te ka fè yo ekonomize ant 60,8 milyon ak 152 milyon dola pandan AF 2020-2021 ak AF 2021-2022 yo.

Heading

This is some text inside of a div block.
Subscribe
This is some text inside of a div block.