Oct 8, 2020

Yon ti limyè sou imigran nwa nan eta Florid yo

Heading

Text Link
Text Link
Text Link
Text Link
Text Link
Text Link

Tandiske panyòl yo se pi gwo group imigran nan eta Florid la epi se yo ki toujou resevwa plis atansyon nan diskou piblik yo, gen anpil imigran nwa an menm tan tou. Pou ankouraje egalite rasyal epi pou enfliyanse bonjan elaborasyon politik, li enpòtan pou souliyen kontribisyon inik ke imigran Nwa yo fè nan Eta Sunshine nan.

* FPI ap prezante enfografik ki pi ba a avèk yon ti komantè pou di ke tandiske li bon pafwa pou souliyen kontribisyon ekonomik imigran yo nan kominote pa yo, si nou sèlman rete fokis sou kontribisyon sa yo, nou pa kapab byen demontre valè fondalnatal chak moun nan eta Florid la, tankou moun ki pa patisipe oubyen ki pa kapab patisipe nan sektè travay la, tankou timoun, granmoun ki sou pansyon, moun k ap pran swen lòt moun epi moun ki gen andikap.

Heading

This is some text inside of a div block.
Subscribe
This is some text inside of a div block.