No items found.
Jun 8, 2023

N ap tann yon dokiman pou pwoteje dwa moun depi lontan pou travayè domestik eta Florid yo

Heading

Text Link
Text Link
Text Link
Text Link
Text Link
Text Link

Entwodiksyon

Florid gen plis pase 112 000 travayè domestik k ap pran swen moun epi k ap founi sèvis netwayaj nan domisil bay fanmi, timoun, granmoun ak moun ki gen andikap. Menmsi yo endispansab epi yo se yon pati enpòtan nan mendèv eta a, travayè domestik yo fè fas ak diskriminasyon epi plizyè baryè ki anpeche yo atenn yon estabilite ekonomik depi lontan. Difikilte sa yo gen ladan salè ki ba, kondisyon travay ki danjere ak enstab, avantaj ki two mèg, ak yon mank total de pwoteksyon etatik ak federal ke travayè nan lòt sektè konn jwi yo. 

Travayè domestik yo bezwen ak merite yon entèvansyon politik pou adrese enjistis istorik sa yo.

Heading

This is some text inside of a div block.
Subscribe
This is some text inside of a div block.