Mar 30, 2023

Kalkilatè SNAP: Èske w ta ka kalifye pou w jwenn èd pou achte manje

Heading

Text Link
Text Link
Text Link
Text Link
Text Link
Text Link

Kalkilatè SNAP sa a se jis pou yon analiz. FPI pa fè okenn deklarasyon sou presizyon rezilta yo epi li pa responsab okenn desizyon ou pral pran ki baze sou rezilta yo. FPI ankouraje w pou w aplike pou SNAP kèlkeswa rezilta kalkilatè a. Ou ka kalifye pou SNAP sou baz plis enfòmasyon pase sa kalkilatè la mande a. Pou jwenn yon detèminasyon egzak sou kalifikasyon w, soumèt yon aplikasyon bay Depatman Timoun ak Fanmi Florid epi pase yon entèvyou. Fè yon aplikasyon fòmèl se sèl fason pou w konnen si w kalifye ak konbyen lajan ou pral resevwa. Se yon patnè FPI ki founi kalkilatè a, SNAPScreener.com.

Heading

This is some text inside of a div block.
Subscribe
This is some text inside of a div block.