December 2020

Elaji aksè ak pèmi pou kondwi pou tout rezidan Florid

Heading

Text Link
Text Link
Text Link
Text Link
Text Link
Text Link

Yo estime ke gen anviwon 680,000 imigran nan eta Florid ki gen laj pou kondwi epi ki pa gen papye imigrasyon.

Pandan plis pase yon dizèn ane, gen plizyè òganizasyon ak moun nan Florid, ki gen ladan chef antrepriz, polisye, òganizasyon kominotè ak lidè relijye k ap mobilize pou leta a gen yon sistèm pèmi pou kondwi ki enkli tout moun. Yo rekonèt ke imigran k ap deja viv ak travay nan leta a ta dwe resevwa fòmasyon ak pèmi pou kondwi menm jan ak rezidan Florid ki te fèt Ozetazini yo. Gen sèz eta plis Washington D. C. ki deja mete an plas yon seri lwa sou pèmi pou kondwi ki pou enkli tout moun.

Fich enfòmasyon sa a sèvi kòm yon mizajou pou rapò 2019 Florida Policy Institute (FPI) a.

Heading

This is some text inside of a div block.
Subscribe
This is some text inside of a div block.