Apr 27, 2022

Amann ak frè Kriminèl: Yon ansyen zouti ki lakoz esklavaj, opresyon, ak privasyon lakay moun Nwa Florid yo

Heading

Text Link
Text Link
Text Link
Text Link
Text Link
Text Link

Pou kreye yon wout ekitab pou lavni pou tout moun k ap viv Florid, nou dwe konprann anvan ki wout ki mennen nou kote nou ye jodi a. Piblikasyon sa a se twazyèm nan seri "Pursue Equity" FPI a, yon pati nan yon inisyativ rechèch plizyè ane sou politik istorik diskriminatwa Florid yo, evolisyon yo, ak enpak yo sou tout kominote Florid yo jodi a. 

"Mwen te fè yon bagay jodi a!" Zanmi m rele sou lòt bout telefòn lan. Mwen te di, "mmm hmm," e m fè l siy pou l di m plis. Li kontinye. "Mwen sot nan Publix, mwen te siyen yon petisyon bilten vòt ki ta chanje konstitisyon Florid la epi fè yon fason pou moun ki gen sèten dosye krim gen dwa vote." Li te kontinye sonje prèske chak mo nan jwèt volontè a te resite ba li a. “Wou! Ki moun ki te konn yon bagay konsa? Mwen byen kontan mwen te kapab kontribye nan chanjman posib sa a.” Se pa sèlman li ki te eksite: anpil moun nan Florid te akeyi opòtinite sa a pou yo kòmanse yon chanjman reyèl.

Plis pase 60 pousan elektè Florid yo[1] te apwouve Amannman 4, yon inisyativ vòt ki te modifye konstitisyon eta a epi ki te retabli dwa vòt pou moun ki te kondane pou krim ki te pase yo, eksepte pou asasina ak krim seksyèl.[2] Pandan yo te fè lwanj nasyonal pou viktwa sa, sitiyasyon an te chanje lè Lejislati Florid la te prezante yon pwojè lwa aplikasyon pou Amannman 4 la. Mezi sa a te ajoute dispozisyon ki te anile restorasyon dwa pou anpil moun nan Florid, epi li te afekte moun nwa ki te deja kondane pou krim yo yon fason dispwopòsyonèl. [3] 

Amann penal yo te itilize istorikman, epi kounye a yo te itilize, pou toupizi abitan Nwa Florid yo. Lejislasyon pou aplikasyon Amannman 4 la, ki te adopte an 2019, egzije pou tout amann tribinal, frè, ak restitisyon dwe peye pou retabli dwa pou vote. [4] Pou anpil moun ki te afekte dirèkteman yo ki te pran santans prizon yo epi ki te anvi finalman patisipe nan eleksyon yo, egzijans pou peye amann ak frè yo te yon dezagreman ki pa t prevwa. Anpil moun pa t konnen ki kantite amann ak frè yo te dwe nan tribinal, [5] e gen lòt moun ki te dwe yon gwo sòm e yo konnen yo pa t ap gen mwayen pou konplete pèman total la ane apre ane oswa menm pandan tout lavi yo. Yo ta dwe swa peye oswa kontinye anpeche yo gen dwa pou vote. Pwojè lwa aplikasyon pou Amannman 4 la mete aksan sou divès wòl amann ak frè kriminèl yo te jwe nan limite oswa refize abitan Nwa Florid yo jwenn sèten dwa nan Florid apre epòk kolonyal. Anplis de sa, sa raple fason Florid te konn itilize deplwaye amann ak frè kriminèl yo kòm yon enstriman pou pwoteje atribi esklavaj e pyeje moun Nwa ki pa gen mwayen pou peye yon vi esklavaj.  

Enpak sa k te pase lontan

Aprè Gè Sivil la ak Konfederasyon an ki te chite, 13yèm amannman nan Konstitisyon Ameriken an te adopte, sa ki te aboli enstitisyon esklavaj la. [6] An 1865, Florid, ansanm ak plizyè lejislati eta Sid ki gen ladan l "ansyen esklavaj ak ansyen konfederasyon yo," [7] te adopte yon seri mezi ki te fèt pou gouvène moun Nwa yo nan kontèks libète ak dwa yo te fèk ba yo. [8] Yo te rele yo Kòd Nwa. Florid te patikilyèman ostil pou aksepte emansipasyon, nouvo chanjman politik ak sosyal la. Lejislatè Eta yo te kwè abitan Nwa Florid yo te biyolojikman enferyè epi yo te predispoze pou fè krim. [9] Anpalan de piblikasyon Kòd Nwa yo, asistan komisyonè Biwo Federal afranchi yo — yon ajans Kongrè a te kreye pa pou ede ansyen esklav yo jwenn nesesite debaz tankou manje, lojman, ak lekòl [10] — te dekri Lejislati Florid la kòm opoze ak “dwa egal oswa semi-egal moun lib yo.” [11] Yon egzanp sou Kòd Nwa yo se te lwa vagabondaj Florid la, ki te pèmèt yo arete moun ki gen kapasite, ki pap travay epi ki pa gen “mwayen vizib pou viv,” oswa moun ki “mennen yon lavi san fè anyen, imoral oswa debòch.” [12]

Lefètke yo te fè l fasil pou mete etikèt kriminèl sou moun Nwa yo epi enpoze yo yon amann yo pa t ap ka peye, lejislatè Florid yo te kreye yon fòmil pafè pou eksplwate moun Nwa yo, pwoteje enterè ekonomik dominan yo, epi kenbe eritaj esklavaj la vivan.

Kòd Nwa yo te kreye yon sistèm kote yo te fasilman kriminalize moun nwa ak pòv yo — youn nan pinisyon ki te akonpaye yo se te yon amann leta te enpoze ki te ka ale jiska $1,000. Pou moun Nwa ki te pase lavi yo nan fè travay fòse gratis, frè kriminèl sa yo, ki egal ak $29,000 dola jodi a, [13] te prèske toujou yon pòtay ki mennen nan menm kondisyon lavi yo fenk kite a. Lwa Florid te otorize vann ozanchè moun Nwa ki pa t kapab peye bay moun ki ofri plis kòb la pou pase dèt yo a. [14] Yo te kondane pou yo fè plizyè mwa travay gratis pou achtè yo a. Lefètke yo te fè l fasil pou mete etikèt kriminèl sou moun Nwa yo epi enpoze yo yon amann yo pa t ap ka peye, lejislatè Florid yo te kreye yon fòmil pafè pou eksplwate moun Nwa yo, pwoteje enterè ekonomik dominan yo, epi kenbe eritaj esklavaj la vivan.

Pandan epòk Kòd Nwa yo, moun Nwa yo te jwenn pi gwo amann kriminèl yo. Konpare ak blan Florid yo, Nwa Folrid yo te kondane pou peye pi gwo amann pou enfraksyon ki te mwens grav. Nan Lake City, yo te kondane de mesye Nwa pou vòl apre yo te fin vòlè de bwat machandiz nan yon konpayi tren. Yo te resevwa yon amann $500. Kòm yo pa t ka peye l, yo te vann mesye yo epi yo te kondane yo pou travay gratis. Alòske yon blan ki te kondane paske l te asasinen yon moun Nwa ki pa t pwovoke l, te kondane pou peye yon amann $225 e pou l pase 60 segonn nan prizon. [15] Rezilta efè negatif amann ak frè kriminèl sa yo toujou egziste jodi a. Yon egzanp vivan ki montre sa se abitid Florid genyen pou bay sispansyon sou lisans pou amann ak frè ki poko peye. 

Enkapasite pou peye amann ak frè yo se koz prensipal sispansyon lisans chofè nan eta sa a, e moun Nwa Florid yo pami moun ki pi afekte yo. [16] Lè yon moun pa peye pou yon kontravansyon, tankou boule yon limyè wouj, nan tan yo bay la, eta a bay yon preyavi 30 jou. Si w pa respekte delè sa a, sa lakòz yon sispansyon. Pou agrave efè sispansyon lisans yo, yo ka voye dèt yo bay ajans koleksyon prive yo, ki gen dwa ajoute taks sou li jiska 40 pousan nan kantite lajan yo dwe a. [17] Yon sispansyon lisans akoz amann ak frè ki pa peye ka souvan reprezante kòmansman yon seri pwoblèm finansye, tankou pèdi travay ak yon move kredi. Pratik sa a te fè anpil moun Nwa mal nan Florid.

Rezilta efè negatif amann kriminèl ak frè yo toujou egziste jodi a. Yon egzanp vivan ki montre sa se abitid Florid genyen pou bay sispansyon sou lisans pou amann ak frè ki poko peye. 

Malgre nan kontèks aktyèl la, sispansyon lisans pou dèt tribinal ki poko peye ak règleman sou restorasyon dwa vòt pou ansyen prizonye yo pa t kreye nan entansyon pou sible moun Nwa Florid yo tankou sa te ye nan epòk Kòd Nwa a, yo toujou pote menm konsekans dispwopòsyonèl pou moun Nwa Florid yo. Lejislatè Florid yo, pandan plizyè syèk, te mete amann kriminèl kòm yon mekanis "poko" pou detwi yon fason stratejik chanjman nan sistèm nan. Lè esklavaj te aboli e lejislatè yo potko dispoze rekonèt epi aksepte dwa moun Nwa Florid yo, amann kriminèl yo te ofri yo yon fason legal pou yo di "poko," sou estati sitwayènte konplè moun Nwa Florid yo. An 2019, lejislatè Florid yo te di 1.4 milyon abitan Florid, ki te majorite moun nwa, "poko" yon lòt fwa ankò, lè yo te fè yon lwa ki di pou pèman konplè amann ak frè se yon kondisyon pou restorasyon dwa vòt yo. Amann ak frè kriminèl yo rete danjere pou moun Nwa Florid yo nan chak etap nan listwa eta a e jiskaprezan.

 

Nòt

[1] Amannman 4 Florid, Inisyativ Restorasyon Dwa Vòt pou Kriminèl yo (2018) - Ballotpedia.

[2] Efò pou Restorasyon Dwa Vòt nan Florid, Brennan Center, Me 2019, konsilte nan dat 09/04/22 https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/voting-rights-restoration-efforts-florida.

[3] Kevin Morris, Kontrekare amannman 4, Brennan Center for Justice, 2019, https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/thwarting-amendment-4.

[4] Ibid, Brennan Center

[5] Jesse Wegman, Lè sa Koute $53,000 pou Vote, The New York Times, 2019, https://www.nytimes.com/2021/10/07/opinion/election-voting-fine-felony-florida.html.  

[6] 13èm Amannman Konstitisyon Etazini: Abolisyon esklavaj (1865), Achiv Nasyonal, https://www.archives.gov/milestone-documents/13th-amendment.

[7] Joe M Richardson, Kòd Nwa Florid, Istwa Trimès Florid,  https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3123&context=fhq.

[8] Richardson

[9] Richardson

[10] Istwa Biwo Afranchi yo, https://www.history.com/topics/black-history/freedmens-bureau.

[11] Richardson

[12] Ekstrè Konstitisyon Eta Florid [“Kòd Nwa ” Florid yo] (1865), Sèn Istwa Etazini, https://ushistoryscene.com/article/excerpts-florida-state-constitution-floridas-black-codes-1865/.

[13] Kalkilatè enflasyon CPI, Biwo Etazini pou Travay ak Estatisik.

[14] Richardson

[15] Richardson

[16] Carson Whitelemons, Sarah Couture, Ashley Thomas, Driving on Empty, Fines and Fees Justice Center, Konsilte nan dat 17/04/22 https://finesandfeesjusticecenter.org/content/uploads/2019/11/florida-fines-fees-drivers-license-suspension-driving-on-empty.pdf

[17] Whitelemons

 

Heading

This is some text inside of a div block.
Subscribe
This is some text inside of a div block.