July 1, 2021

Fèy de wout pou yon pwosperite pataje nan eta Florid la

Politik ak bidjè etatik ki entelijan kapab redwi inegalite ekònomik epi ankouraje diyite pou tout rezidan Florid yo. Si nou fè gran envestisman nan moun yo ak kominote yo epi si nou elimine baryè ki drese kont opòtinite yo, sa ka prepare eta Florid la pou yon pwosperite pataje alongtèm.

Downloadable Resources

There are no attachments currently.
No items found.